หน้ากากอนามัย N95

หน้ากากอนามัย N95 เป็นหน้ากากกลุ่มหน้ากากใช้ครั้งเดียว
(Disposable Particalate Respirators) ซึ่งแบ่งเป็นชนิด N,R,p
ตามมาตรฐานของ NIOSH ของสหรัฐอเมริกา
และ ชนิด FFP1, FFP2, FFP3 ตามมาตรฐาน EN149:2001 ของยุโรป
หน้ากากอนามัยชนิดนี้เหมาะสมใช้สำหรับการป้องกันฝุ่น และ เชื้อไวรัส
N95 แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ N R และ P


N ย่อมาจาก Not resistant to oil
เป็นหน้ากากรองอนุภาคในสภาพที่ไม่มีไอน้ำมัน

R ย่อมาจาก Resistant to oil
เป็นหน้ากากกรองอนุภาคในสภาพที่มีไอน้ำมัน และสามารถใช้ได้
หลายครั้ง


P ย่อมาจาก Oil Proot เป็นหน้ากากกรองอนุภาค ในสภาพที่มีไอน้ำมัน
และ สามารถใช้ได้หลายครั้ง
ส่วนตัวเลข % ที่กำกับไว้หลังตัวอักษร ระบุชนิดของหน้ากากนั้น คือ

ความสามารถในการกรองอนุภาคขั้น่ต่ำ มีด้วยกัน 3 ระดับ คือ
95% : N95 R95 และ P95
99% : N99 R99 และ P99
99.7% ใช้ตัวเลข 100 : N100 R100
ทั้งนี้อนุภาคเล็ก ที่หน้ากากทั้ง 3 ชนิด กรองได้คือ 0.3 ไมครอน
โดยหน้ากาก N100 R100 สามารถกรองได้ 99.7%
เหลือหลุดรอดเข้าไปในระบบหายใจของคนเรา เพียง 0.3% เท่านั้น
ในทางปฏิบัติไม่มีหน้ากากชนิดไหนดักอนุภาคไม่ให้เข้าไปในระบบหาย
ใจของคนเราได้ทั้งหมด 100%