อุปกรณ์ป้องกันตก – เข็มขัดกันตก Fall Protection Equipment

อุปกรณ์ป้องกันตก – เข็มขัดนิรภัยกันตก Fall Protection Equipment
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ สำหรับป้องกันการตกลงพื้น
อุปกรณ์ป้องกันตก ประกอบด้วยอุปกรณ์ย่อยชนิดต่างๆ

 1. เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ( Full-body Harness) เป็นอุปกร์หลัก
  แบ่งชนิด ตามจำนวนจุดยึดที่มีอยู่โดยมีตั้งแต่ 1-6 จุด
 2. เข็มขัดนิรภัยเส้นเดี่ยว (Body Belt)
  สำหรับใช้ยึดตัวอยู่กับที่บนความสูงไม่มากนัก มี 2
  ห่วงเป็นจุดยึดข้างเอว (ข้างละจุด)
 3. สายช่วยชีวิต (Life line) สำหรับยึดตัวคนงานกับจุดยึดบนที่สูง
  มีทั้งแบบ แนวดิ่งสำหรับยึดจับ และเคลื่อนตัวขึ้นลง
  และแบบแนวนอนสำหรับขึงพาด
  เพื่อเป็นที่ยึดสำหรับเข็มขัดนิรภัยโดยสายที่ใช้มีแบบเชือกที่ผลิตจ
  ากวัสดุสังเคราะห์ กลุ่มโพลีอะไมด์ เคเบิ้ล เหล็กกล้า หรือ ลวดสลิง
 4. อุปกรณ์สำหรับทำจุดยึด (An-Chorage Connectors)
  ลักษณะเป็นห่วง 2 ทาง ห่วงที่ปลายด้านหนึ่ง
  จะใช้ยึดติดกับจุดที่มั่นคงของสถานที่ หรือโครงสร้างบนที่สูง
 5. สายยึดกันตก (Restraint Lan) คือ
  การหาจุดยึดในบริเวณนั้นโดยใช้ Anchor-ageconnectors
  ทำการล็อคติดกับโครงสร้างที่มั่นคงโดยใช้ตะขอเกี่ยว การปีน
  หรือ การยืนทำงานบนที่สูงจะต้องใช้สายยึดกันตก
  ล็อคกับเข็มขัดนิรภัยบนตัวไว้เสมอ
 6. อุปกรณ์ล็อคเส้นเชือก (RopeGrips)
  สำหรับล็อคเส้นเชือกทันทีที่มีการตก ในแนวดิ่ง
 7. ตัวล็อค (SnophooK) เป็นขอเกี่ยวในลักษณะต่างๆ
  เพื่อให้การจับยึดของสายกันตกมีความมั่นคงตามความแตกต่างของจุ
  ดยึดซึ่งผู้ใช้จะต้องเลือกตามความเหมาะสม