3M 8210 N95 หน้ากากกันฝุ่น ละออง PM2.5 และ PM10

630.00฿

อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ 3M 8210 N95
ลักษณะทั่วไป
เป็นอุปกรณ์สำหรับสามใส่ครอบคลุมจมูกและปากเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคอันตราย
( Toxic Particle) ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจน้ำหนักเบา หายใจสะดวก